Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR.

1. Definice

Správce osobních údajů („Správce“) - znamená partnerskou restauracji jak je definováno v nařízeních.

Zpracovatel osobních údajů („Zpracovatel“) je zpracovatelský subjekt, který zpracovává údaje zákazníka na žádost správce za podmínek stanovených v článku 28 GDPR. Pravidla zpracování jsou popsána v dohodě o zpracování osobních údajů uzavřené mezi zpracovatelem a správcem. Společnost Restaumatic S.A. se sídlem v Zabrzu (41-800) na ulici Wolności 345 je zpracovatelem údajů ve smyslu těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Internetová služba je software vyvinutý společností Restaumatic S.A. provozovaný pod značkami Skubacz.pl a Restaumatic.com a používaný partnerskou restaurací, jehož prostřednictvím může zákazník objednávat produkty a služby nabízené partnerskou restaurací.

Mobilní aplikace - mobilní aplikace dostupná pro mobilní telefony a mobilní zařízení. Tento je další formou internetové služby, který slouží k objednávání zboží a služeb v partnerské restauraci.

Osobní údaje - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě prostřednictvím jednoho nebo více specifických faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby, včetně IP čísla zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologii, a také údaje o objednávkách, které lze použít k určení preferencí zákazníka, adresy bydliště atd.

Příjemcem - se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, jednotka nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního řízení podle práva Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

Zásady - tyto zásady ochrany osobních údajů.

Profilování - znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů souvisejících s účinky práce, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

Předpisy - předpisy pro poskytování elektronických služeb na Platformě.

Zpracováním - se rozumí operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo úprava, stahování, prohlížení, používání, zpřístupnění zasláním, šíření nebo jiné sdílení, porovnávání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, což ruší směrnici 95/46/ES.

Partnerskou restaurací - Martin Volek, Karlovarská 35, 27361 Velká Dobrá, CZ, DIČ: 7401160745 IČO: 46419845

Zákazník - je fyzická osoba (včetně spotřebitele), která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba či organizační složka s právní subjektivitou. Zákazníkem může být fyzická osoba, která je starší 13 let, ale mladší 18 let v rozsahu, v jakém může nabývat práv a brát na sebe povinnosti v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, tj. v běžných záležitostech každodenního života nezletilých.

Objednávka - ve smyslu tohoto dokumentu je právní úkon učiněný prostřednictvím internetové služby, při kterém zákazník vyjadřuje vůli zakoupit objednané produkty a služby v souladu s jejich popisem a cenou.

Souhlasem subjektu údajů - se rozumí dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů formou prohlášení nebo jasného souhlasného úkonu povoluje zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

2. Účely zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním internetové služby a mobilní aplikace a právní základ pro zpracování osobních údajů.

  1. Zpracování objednávky podané prostřednictvím objednávkového formuláře na online službě za účelem nákupu zboží a služeb a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
  2. Pro účely zpracování online plateb za objednané produkty prostřednictvím internetové služby a mobilní aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).
  3. Pro účely marketingu produktů a služeb partnerských restaurací a správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 
  4. Za účelem provozování sociálních sítí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  5. Pro statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  6. Pro účely prokázání a uplatnění nároků nebo případné obrany proti nárokům je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR), který spočívá v ochraně jeho práv.
  7. Pro účely plnění povinností uložených správci a zpracovateli zákonem, např. zákonem o účetnictví, daňovým zákonem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
  8. Pro účely vyřizování dotazů a stížností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

RE: 1. Zpracování objednávky zadané prostřednictvím objednávkového formuláře v online službě pro nákup zboží a služeb.

Správcem údajů zpracovávaných pro tento účel je PARTNERSKÁ RESTAURACE.

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se obraťte e-mailem přímo na partnerskou restauraci.

Příjemci údajů jsou mimo jiné: subjekty poskytující správci podpůrné služby v oblasti podnikání (např. specializované služby související s výkonem příkazu), poskytovatelé právních a poradenských služeb a podpora správce při vymáhání nesplacených pohledávek (zejména právní a daňové kanceláře, inkasní společnosti) a subjekty oprávněné podle zákona.

Používání webových stránek (včetně zadávání objednávek, prezentace nabídky) nevyžaduje vytvoření uživatelského účtu. Zákazník může využít možnosti zadat objednávku bez předchozího vytvoření účtu v internetové službě. Správce shromažďuje údaje o uživatelích v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb nabízených prostřednictvím internetové služby nebo mobilní aplikace, jakož i informace o jejich aktivitě v internetové službě.

Správce zpracovává osobní údaje všech osob využívajících internetovou službu (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií) a rovněž zaznamenává činnost zákazníků na internetové službě do systémových protokolů (speciální počítačový program sloužící k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech souvisejících s IT systémem používaným pro poskytování služeb správcem). Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány především pro účely související s poskytováním služeb. Správce tyto údaje zpracovává také pro technické a administrativní účely, pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a jeho správy, jakož i pro analytické a statistické účely.

Pro využívání funkcí internetových služeb je nutné poskytnout osobní údaje. Neposkytnutí těchto údajů znemožňuje používání internetové służby, např. pro uzavření a plnění smlouvy.

Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené zákazníkem nebo partnerem restaurace nebo pro provedení úkonů na žádost těchto osob před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Pokud nám své údaje neposkytnete, nebudeme moci vaši objednávku zpracovat.

Vaše osobní údaje poskytnuté v procesu objednávky budou zpracovávány po dobu 14 dnů od data dokončení objednávky a poté až do promlčecí lhůty pro reklamace, která se počítá od data vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby se údaje zpracovávají pouze v případě, že to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby zpracování budou údaje nenávratně vymazány nebo anonymizovány.

RE: 2. Pro účely zpracování online plateb za objednané produkty prostřednictvím internetové služby a mobilní aplikace.

Správcem údajů zpracovávaných za účelem provádění online plateb je partnerská restaurace.

Osobní údaje zákazníků využívajících online platby jsou předávány specializovaným společnostem zabývajícím se online platbami, jako je PayPro SA., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznaň, telefon: +48 61 600-61-70, internetová stránka: www.dotpay.pl, jakož i na adresu společnosti Restaumatic Při zadávání objednávky s využitím platby přes internet jsou zákazníci pokaždé informováni o tom, který subjekt danou platbu obsluhuje.

Služba Internet Service poskytuje zákazníkům službu placení za objednané zboží a služby v partnerských restauracích přes internet.

Využití platby online je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů potřebných k provedení platby přes internet má za následek nemožnost provedení takové transakce ale nevylučuje možnost použití webových stránek. Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené zákazníkem nebo pro provedení úkonů na žádost zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zákazník může za objednané zboží a služby zaplatit i jinými způsoby, včetně platby v hotovosti a v závislosti na nabídce partnerské restaurace také prostřednictvím platebního terminálu partnerské restaurace.

Osobní údaje zpracovávané za účelem vyřízení plateb online mohou být dále zpracovávány pro další zákonem odůvodněné účely správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Těmito legitimními cíli jsou:

  1. provádění analýz činnosti a preferencí zákazníků za účelem zlepšení funkcí a poskytovaných služeb,
  2. případné určení, vymáhání nebo obrana proti nárokům.

Vaše osobní údaje poskytnuté v procesu objednávky a platby budou zpracovávány po dobu vyžadované zákonem, zejména daňovým zákonem, a poté za období promlčení nároků, která se počítá ode dne vyřízení objednávky a zaplacení.

RE: 3. Pro účely marketingu produktů a služeb partnerských restaurací a partnery.

Správcem je partnerská restaurace: Martin Volek, Karlovarská 35, 27361 Velká Dobrá, CZ, NIP: 7401160745 IČO: 46419845

Osobní údaje jsou předávány pro marketingové účely následujícím příjemcům: Restaumatic (v rámci realizace objednané marketingové kampaně), mobilní operátoři, poskytovatelé e-mailových služeb, online reklamní agentury atd.

Zákazník musí udělit samostatný výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. Jejich souhlas je dobrovolný a nemá vliv na provedení objednávky nebo používání informačního služby.

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Internetové služby za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou zahrnovat:

a. zobrazování marketingového obsahu, který přizpůsoben preferencím zákazníka (kontextová reklama), a to i ve formě webových bannerů, reklamních textů nebo funkce „Push“;
b. zobrazování marketingového obsahu, který je přizpůsoben preferencím zákazníka (behaviorální reklama), a to i ve formě webových bannerů, reklamních textů nebo funkce „Push“; c. zasílání e-mailových upozornění na zajímavé nabídky nebo obsah, které v některých případech obsahují obchodní informace (služba zasílání newsletteru); d. zasílání SMS oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, které v některých případech obsahují obchodní informace (služba zasílání newsletteru).

K provádění marketingových aktivit používá správce a Procesor v některých případech profilování. To znamená, že správce a Procesor díky automatickému zpracování dat vyhodnocuje vybrané faktory týkající se fyzických osob, aby analyzoval jejich chování, vytvořil prognózu do budoucna nebo je vyzval k opětovnému využívání produktů a služeb.

RE: a) Kontextová reklama

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků pro marketingové účely v souvislosti s cílením kontextové reklamy (tj. reklamy, která odpovída preferencím zákazníka) na zákazníky. Zpracování osobních údajů pro tento účel probíhá v souvislosti s realizací oprávněného zájmu Správce (čl.6 odst. (1) písm. f) GDPR) spočívající v propagaci značky.

RE: b) Behaviorální reklama

Správce nebo Zpracovatelé (subjekty z marketingového odvětví) zpracovávají osobní údaje zákazníků, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií pro marketingové účely, v souvislosti s cílením behaviorální reklamy na zákazníky (tj. reklamy přizpůsobené preferencím zákazníka). Zpracování osobních údajů za tímto účelem zahrnuje také profilování zákazníků.

RE: c) Newsletter

Správce poskytuje službu zasílání newsletteru osobám, které za tímto účelem poskytly svou e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů je nutné pro poskytování služby zasílání newsletteru a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost zasílání.

RE: d) Přímý marketing

Osobní údaje zákazníka může správce použít také k tomu, aby na ně směřoval marketingový obsah prostřednictvím různých kanálů, tj. pomocí e-mailu, MMS / SMS. Takové úkony správce provádí pouze v případě, že s tím zákazník souhlasí. Vyjádřený souhlas může zákazník kdykoli odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování provedeného správcem před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje uchovávané pro účely marketingu produktů a služeb partnerské restaurace budou zpracovávány až do odvolání souhlasu.

RE: e) Hodnocení

Osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno a vydaný posudek s hodnocením může správce použít také ke zveřejnění hodnocení a svých produktů a služeb. Takové kroky Správce provádí pouze v případě, že Zákazník v tomto ohledu udělil při zveřejnění ratingu svůj souhlas.

RE: 4 Sociální média

Partnerská restaurace a správce sociální sítě jsou správci údajů zpracovávaných pro tento účel.

Příjemci údajů jsou mimo jiné: subjekty poskytující správci služby v oblasti ICT, např. e-mail, hosting, správci sociálních sítí atd.

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří navštíví profily správce na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti se správou profilu, včetně informování zákazníků o činnosti správce a propagace různých typů akcí, služeb a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem pro tento účel je jeho oprávněný zájem (čl.6 odst. (1 písm. f) GDPR), který spočívá v propagaci jeho značky a udržování vztahů se zákazníky.

Příspěvky a další aktivity na sociálních sítích jsou dobrovolné a správce nenese za zveřejněné příspěvky odpovědnost.

Vaše osobní údaje poskytnuté na sociálních sítích budou zpracovávány až do vymazání příspěvku nebo do doby, než o takové vymazání požádáte.

RE: 5 Statistické účely

Správcem údajů zpracovávaných pro tento účel může být Partner Restaurant nebo Restaumatic V tomto případě je právním základem pro zpracování spočívající v provádění analýz aktivit uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení funkcí a poskytovaných služeb souhlas vyjádřený prostřednictvím banneru cookie. Vaše osobní údaje uchovávané pro statistické účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu nebo do doby, než se objeví oprávněný zájem správce, nejdéle však 5 let.

RE: 6 Pro účely prokázání, výkonu nebo obhajoby případných nároků - právním základem zpracování je oprávněný zájem správce na ochraně jeho práv.

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce na ochraně jeho práv.

Vaše osobní údaje uložené za účelem ochrany práv správce budou zpracovávány až do uplynutí doby související s uplatněním nároku podle zákona.

RE: 7. Pro účely plnění povinností správce a zpracovatele údajů, které ukládá zákon, např. zákon o účetnictví, daňové zákony.

Vaše osobní údaje, které jsou uchovávány za účelem plnění povinností uložených správci a zpracovateli údajů zákonem, budou zpracovávány po dobu, po kterou zákon vyžaduje uchovávání dokumentace a plnění povinností z ní vyplývajících.

RE: 8. Pro účely vyřizování dotazů a stížností.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom mohli uplatňovat nároky nebo se proti nim bránit.

Vaše osobní údaje uchovávané pro účely vyřizování dotazů a stížností budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem.

3. Soubory cookie a podobné technologie

Správcem údajů zpracovávaných prostřednictvím cookies může být v závislosti na účelu partnerská restaurace nebo společnost Restaumatic se sídlem v Třinec - Staré Město jako zpracovatel.

Příjemci údajů jsou mimo jiné: subjekty poskytující správci služby ICT, např. e-mail, hosting atd.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se instalují na zařízení zákazníka, který prochází Internetové služby. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek - např. tím, že si pamatují návštěvy zákazníka v Internetové službě a činnosti, které provedl.

Správce informuje, že cookies jsou neškodné pro počítač nebo jiné zařízení zákazníka a jeho údaje. Správce rovněž informuje, že je možné nastavit webový prohlížeč nebo mobilní aplikaci tak, aby neumožňovaly ukládání souborů cookie do počítače nebo jiného zařízení zákazníka.

Než se však zákazník rozhodne změnit výchozí nastavení prohlížeče, měl by si uvědomit, že mnoho souborů cookie zvyšuje pohodlí při používání internetové služby. Zakázání souborů cookie může ovlivnit vzhled a fungování internetové služby.

Správce informuje, že soubory cookie je možné vymazat i po ukončení dané relace při používání Internetové Služby.

Informace obsažené v systémových protokolech v souvislosti s obecnými zásadami navazování spojení na internetu používá hostingová společnost provozující internetovou Službu pouze pro technické a statistické účely.

3.1. Soubory cookie služby a podobné technologie

Správce používá tzv. servisní cookies a podobné technologie (lokální úložiště) především k poskytování elektronických služeb zákazníkovi a ke zlepšení kvality těchto služeb. Správce a další subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, proto využívají soubory cookie při ukládání informací nebo přístupu k informacím již uloženým v koncovém telekomunikačním zařízení zákazníka (počítač, telefon, tablet atd.).

Mezi soubory cookie používané k tomuto účelu patří:

• soubory cookie s údaji zadanými zákazníkem (ID relace) po dobu trvání relace (soubory cookie zadané uživatelem) - správcem údajů je společnost Restaumatic se sídlem v Zabrze; • ověřovací soubory cookie používané u služeb, které vyžadují ověření po dobu trvání relace (ověřovací soubory cookie) - správcem údajů je společnost Restaumatic s.r.o. se sídlem v Zabrze; • soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. k odhalování podvodů v oblasti ověřování (bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele) - správcem údajů je společnost Restaumatic se sídlem v Zabrze; • soubory cookie relace multimediálního přehrávače (např. soubory cookie přehrávače flash) po dobu trvání relace (soubory cookie relace multimediálního přehrávače) - správcem údajů je společnost Restaumatic se sídlem v Zabrze; • trvalé soubory cookie sloužící k přizpůsobení zákaznického rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní) - správcem údajů je společnost Partner Restaurant; • soubory cookie používané ke sledování návštěvnosti webových stránek, tj. k analýze údajů - správcem údajů je společnost Partner Restaurant.

3.2. „Marketingové“ soubory cookie

Zpracovatelé (subjekty z oblasti marketingu) na žádost správce údajů - partnerská restaurace používají soubory cookie také pro marketingové účely, včetně cílení behaviorální reklamy na zákazníky.

3.3. Technologie Push

Správce používá tzv. technologii Push, která umožňuje zasílání oznámení zákazníkovi, a to i v souvislosti se směřováním reklamy na zákazníka. Za tímto účelem správce ukládá informace nebo získává přístup k informacím již uloženým v koncovém telekomunikačním zařízení zákazníka (počítač, telefon, tablet atd.).

Použití souborů cookie ke shromažďování údajů jejich prostřednictvím, včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení zákazníka, vyžaduje souhlas zákazníka. V rámci internetové služby je tento souhlas získán prostřednictvím banneru se soubory cookie. Souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas se nevyžaduje u nezbytných souborů cookie, tj. souborů cookie nezbytných pro řádné poskytování telekomunikačních služeb (včetně přenosu dat pro zobrazení obsahu).

Kromě souhlasu s instalací souborů cookie prostřednictvím banneru se soubory cookie by měl zákazník zachovat vhodné nastavení prohlížeče, které umožní ukládání souborů cookie z webových stránek v koncovém zařízení zákazníka.

Po zobrazení banneru může zákazník svůj souhlas odvolat kliknutím na tlačítko "spravovat soubory cookie". Poté by měl posunout posuvník umístěný vedle vybrané kategorie souborů cookie a stisknout tlačítko "uložit". Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete také odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Podrobné informace naleznete na adrese: a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

4. Práva na zpracování osobních údajů

Subjekty údajů mají následující práva: 1. právo na informace o zpracování osobních údajů - na tomto základě správce poskytuje osobě, která podává žádost, informace o zpracování údajů, zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou údaje zpřístupněny, a plánovaném datu výmazu údajů; 2. právo získat kopii údajů - na tomto základě správce poskytne kopii zpracovávaných údajů týkajících se osoby, která podala žádost; 3. právo na opravu - správce je povinen odstranit případné nesrovnalosti nebo chyby ve zpracovávaných osobních údajích a doplnit je, pokud jsou neúplné; 4. právo na výmaz údajů - na tomto základě lze požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny, pokud neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování údajů, pokud je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů správcem z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů a správce nemá důvody pro zpracování údajů, které by tuto námitku převažovaly, pokud námitku vznese osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely, pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně; 5. právo na omezení zpracování - pokud je taková žádost podána, přestane správce provádět operace s osobními údaji - s výjimkou operací, ke kterým dal subjekt údajů souhlas - a jejich uchovávání v souladu s přijatými pravidly uchovávání nebo do doby, než pominou důvody pro omezení zpracování údajů (např. bude vydáno rozhodnutí dozorového úřadu, které povolí další zpracování údajů). Takové žádosti bude vyhověno například tehdy, pokud subjekt údajů napadne správnost zpracování těchto údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale subjekt údajů vznese námitku proti jejich výmazu a místo toho požádá o omezení zpracování těchto údajů, pokud správce již osobní údaje dotčené osoby nepotřebuje k dosažení svých cílů, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv, pokud byla vznesena námitka proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, zpracování osobních údajů se omezí, dokud nebude rozhodnuto, zda účely Správce převažují nad důvody námitky; 6. právo na předání údajů - na tomto základě - v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem - správce vydává oprávněnému subjektu údaje poskytnuté subjektem údajů ve formátu, který lze přečíst počítačem. Je také možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu - za předpokladu, že k tomu existují technické možnosti jak na straně správce, tak na straně tohoto jiného subjektu; 7. právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely - subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné tuto námitku odůvodňovat. V praxi může každá osoba odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely za podmínek stanovených v tomto dokumentu; 8. právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů - subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě oprávněného zájmu správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku); námitka by měla být v tomto ohledu odůvodněna; 9. právo odvolat souhlas - pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. 10. právo podat stížnost - pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje platné předpisy o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů příslušný podle místa svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení zabezpečení osobních údajů. 

5. Hlášení žádostí souvisejících s výkonem práv

Žádost týkající se výkonu práv subjektů údajů lze podat v jakékoli formě příslušnému správci údajů vzhledem k účelu zpracování. Budou zváženy neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od data obdržení.

Žádosti zasílejte na následující e-mailovou adresu: prazankakladno@gmail.com nebo poštou na adresu Polská 2334 , 27201, Kladno , +420773164017

Pokud správce není schopen na základě předložené žádosti identifikovat osobu žadatele, požádá žadatele o doplňující informace.

Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce.

Odpověď na žádost by měla být poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit maximálně o další dva měsíce - správce žadatele informuje o důvodech zpoždění.

Odpověď se poskytuje klasickou poštou, pokud nebyla žádost podána e-mailem nebo pokud nebyla požadována elektronická odpověď. Na žádost subjektu údajů mohou být informace poskytnuty ústně, pokud je totožnost subjektu údajů potvrzena jinými prostředky.

6. Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v nezbytných případech s odpovídající úrovní ochrany, a to především prostřednictvím: • spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise; • používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí; • uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným orgánem dohledu.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce a Procesor průběžně provádějí analýzu rizik, aby zajistil bezpečné zpracování osobních údajů, přičemž dbá především na to, aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k úkolům, které plní. Správce dbá na to, aby veškeré operace s osobními údaji byly evidovány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

Správce a Procesor podniká veškeré nezbytné kroky k tomu, aby jejich subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručili uplatnění vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem Správce nebo Procesor.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů

Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Aktuální verze zásad byla přijata a je účinná od 19. května 2022.