prazankakladno.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

I Definice

 1. Smluvními stranami smluv o poskytování elektronických služeb jsou: Partnerská restaurace a zákazník, který objednávku realizuje v partnerské restauraci dle svého výběru.
 2. Partnerská restaurace - Martin Volek, Karlovarská 35, 27361 Velká Dobrá, CZ, DIČ: 7401160745, , IČO: 46419845 Obchodní zástupce ve formě společnosti Restaumatic S.A. se sídlem v Zabrzu (41-800) na ulici Wolności 345, zapsána v obchodním rejstříku - Národní rejstřík soudního registru vedený Okresním soudem v Gliwicích, X. Hospodářský oddíl Národního rejstříku soudního pod číslem KRS 0001016935, DIČ 6482765571, REGON 242895699, výše základního kapitálu a splaceného kapitálu: 149 400,00 PLN jedná jménem a na účet Partnerské restaurace a je oprávněn přijímat prohlášení vůle, přijímat plnění a uzavírat smlouvy jménem a na účet Partnerské restaurace v rámci IT systému pro zpracování gastronomických objednávek vystupujících pod názvem Skubacz.pl a/nebo Restaumatic.com.
 3. Zákazník – fyzická osoba (včetně spotřebitele), která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba či organizační složka s právní subjektivitou. Zákazníkem může být fyzická osoba, která je starší 13 let, ale mladší 18 let v rozsahu, v jakém může nabývat práv a brát na sebe povinnosti v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, tj. v běžných záležitostech nezletilých, která učiní objednávku prostřednictvím webových stránek Partnerské restaurace.
 4. Uživatel – fyzická osoba s alespoň omezenou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo subjekt s právní subjektivitou, který používá IT systém.
 5. Zprostředkovatel –Restaumatic S.A. se sídlem v Zabrzu (41-800) na ulici Wolności 345, zapsána v obchodním rejstříku - Národní rejstřík soudního registru vedený Okresním soudem v Gliwicích, X. Hospodářský oddíl Národního rejstříku soudního pod číslem KRS 0001016935, DIČ 6482765571, REGON 242895699, výše základního kapitálu a splaceného kapitálu: 149 400,00 PLN, která je zároveň poskytovatelem informačního systému provozovaného pod názvem Skubacz.pl a/nebo Restaumatic.com, jednající pouze jménem a na účet Partnerské restaurace.
 6. IT systém – software používaný Partnerskou restaurací, jehož prostřednictvím může zákazník objednávat produkty a služby nabízené Partnerskou restaurací pod názvem Skubacz.pl a/nebo Restaumatic.com. Tento pojem zahrnuje webové stránky, záložku Active menu, službu QR Číšník a Mobilní aplikaci, prostřednictvím které může Zákazník zadávat Objednávky.
 7. Objednávka – právní úkon provedený prostřednictvím informačního systému, při kterém zákazník vyjadřuje vůli zakoupit objednané produkty a služby v souladu s jejich popisem a cenou.
 8. Platba – úkon zaplacení ceny za objednávku zvoleným způsobem uvedeným v Pravidlech při zadávání objednávky.
 9. Správce osobních údajů – Partnerská restaurace Martin Volek, Karlovarská 35, 27361 Velká Dobrá, CZ, DIČ (NIP): 7401160745, IČO: 46419845
 10. Zpracovatel osobních údajů – Restaumatic S.A. se sídlem v Zabrzu (41-800) na ulici Wolności 345, zapsána v obchodním rejstříku - Národní rejstřík soudního registru vedený Okresním soudem v Gliwicích, X. Hospodářský oddíl Národního rejstříku soudního pod číslem KRS 0001016935, DIČ 6482765571, REGON 242895699, výše základního kapitálu a splaceného kapitálu: 149 400,00 PLN, e-mail: contact@restaumatic.com.

II Obecná ustanovení

 1. Tento dokument představuje nařízení týkající se služeb poskytovaných elektronickými prostředky.
 2. Předpisy jsou určeny všem uživatelům a zákazníkům používajícím informační systém.
 3. Zprostředkovatel, Partnerská restaurace, Uživatel a Zákazník se zavazují dodržovat všechna ustanovení těchto Pravidel.
 4. Veškeré informace obsažené a zobrazované prostřednictvím informačního systému, které se týkají zboží a služeb, včetně jejich cen, nepředstavují obchodní nabídku, ale výzvu k uzavření smlouvy uvedené.
 5. Je zakázáno používat IT systém Uživatelem nebo Zákazníkem způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušuje oprávněné zájmy Partnerské restaurace a Zprostředkovatele. Zákazník a Uživatel se zejména zavazují, že nebudou podnikat žádné kroky, které by mohly Partnerskou restauraci nebo Zprostředkovatele vystavit jakýmkoli škodám na majetku nebo image.
 6. Uživatel a Zákazník nesmí na webové stránky umisťovat nezákonný obsah.
 7. Uživatel se stává Zákazníkem v okamžiku zadání objednávky.
 8. Zákazník prohlašuje, že údaje, které uvedl v objednávkovém formuláři, zejména adresa a e-mailová adresa, jsou přesné, správné a úplné. V případě uvedení nepravdivých údajů nebo údajů, které nepatří zákazníkovi, může Partnerská restaurace na tuto skutečnost upozornit zprostředkovatele, který může objednávku Zákazníka neprodleně odstranit a informovat příslušné státní orgány.
 9. Pokud v důsledku neoprávněného použití údajů zákazníka dojde k provedení transakcí s použitím jeho údajů, jsou Partnerská restaurace a Zprostředkovatel zproštěni odpovědnosti, pokud Zákazník neoznámil Partnerské restauraci neoprávněné použití svých údajů bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistil.
 10. Vyjádření souhlasu s dodržováním Předpisů v průběhu procesu spuštění Služby pomocí informačního systému se rovná plnému přijetí podmínek Předpisů bez nutnosti sepisovat další smlouvu.

III Přijímání a provádění objednávek

 1. Podmínkou pro využívání služeb informačního systému je seznámení se s těmito pravidly a jejich přijetí. 
 2. Při zadávání objednávky se Zákazník zavazuje poskytnout pravdivé a úplné údaje požadované IT systémem a bere na vědomí, že zadává objednávku s povinností zaplatit. 
 3. Partnerská restaurace si vyhrazuje právo potvrdit objednávku a správnost údajů telefonicky nebo e-mailem. V případě nekontaktování zákazníka, neúplných údajů, podezření, že údaje nejsou pravdivé, patří třetím stranám nebo že Akce nepřísluší Zákazníkovi, má Partnerská restaurace právo zrušit Objednávku bez udání důvodu.
 4. Pokud Zákazník učinil objednávku s využitím akce, cenové slevy nebo jiného zvýhodnění, na které neměl nárok, zavazuje se zaplatit plnou cenu. Partnerská restaurace má právo ověřit nárok zákazníka na nákup zboží a služeb za zvýhodněných podmínek v průběhu realizace objednávky.

IV Technické požadavky

 1. Aby mohl Uživatel a/nebo Zákazník využívat Službu, musí být vybaven vhodným koncovým zařízením (telefon, počítač, tablet) s připojením k internetu.
 2. Používání Systému vyžaduje, aby Uživatel a/nebo Klient měl zařízení umožňující přístup k internetu, prohlížečům Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera v nejnovější možné verzi.
 3. Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů, zejména o používání souborů cookie, jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici všem Uživatelům a/nebo Zákazníkům na webových stránkách: prazankakladno.cz [webové stránky restaurace, záložka Zásady ochrany osobních údajů].
 4. Technickými požadavky pro správné používání Systému a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím je vlastnictví koncového zařízení s přístupem k veřejnému internetu a webového prohlížeče, jako je Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

V Další informace o online objednávkách

 1. Smlouva mezi Zákazníkem a Partnerskou restaurací je považována za uzavřenou teprve tehdy, když Partnerská restaurace potvrdí Zákazníkovi, že přijala Objednávku k realizaci, a uvede čas doručení nebo vyzvednutí objednávky. 
 2. Partnerská restaurace a Zprostředkovatel mají právo zrušit potvrzenou Objednávku v následujících případech: a) porušení zásad popsaných v bodě III Předpisů; b) porucha nebo technická či organizační omezení, která znemožňují nebo vážně ztěžují provedení Objednávky; c) nedostatek odpovídajících zdrojů nebo produktů k provedení Objednávky, který Partnerská restaurace nemohla předvídat ani přes vynaložení náležité péče; d) v případě důvodných pochybností, že údaje poskytnuté Zákazníkem jsou nepravdivé, patří třetím osobám, Zákazník nemá způsobilost k právním úkonům ve smyslu občanského práva. 
 3. Partnerská restaurace se zavazuje, že pokud je to možné, neprodleně zveřejní prostřednictvím informačního systému veřejně dostupné informace o existujících omezeních nebo nemožnosti provádět Objednávky.
 4. Partnerská restaurace potvrdí přijetí objednávky k provedení tím, že Zákazníkovi zobrazí příslušné informace na obrazovce zařízení, na kterém Zákazník Objednávku zadal. Kromě toho Zákazník obdrží zprávu e-mailem, ve zvláštních případech také prostřednictvím textové zprávy. Provedení jedné z výše uvedených činností Partnerskou restaurací je synonymem pro účinné doručení potvrzení Objednávky k realizaci Zákazníkovi.
 5. Uvedenou dobu plnění Objednávky je třeba považovat za plánovanou a její překročení o 80 % se nepovažuje za nesplnění Objednávky a není důvodem k reklamaci.

VI Platební metody

 1. Při zadávání Objednávky si Zákazník zvolí jeden z dostupných způsobů platby: v hotovosti, kartou prostřednictvím platebního terminálu Partnerské restaurace nebo prostřednictvím internetu (dále jen „Online platby“).
 2. Uhrazení platby Zákazníkem zprostředkovateli prostřednictvím Online platby je synonymem pro splnění závazku Zákazníkem.
 3. Pokud je platba provedena online, Partnerská restaurace přijme Objednávku k provedení za předpokladu, že Zprostředkovatel potvrdí příjem finančních prostředků. Potvrzení o připsání finančních prostředků na účet Zákazníka není dostačující. Pokud Partnerská restaurace zruší Objednávku zaplacenou prostřednictvím Online platby, Zprostředkovatel vrátí platbu jménem Partnerské restaurace.
 4. Příkaz k vrácení platby Zprostředkovatelem bude proveden nejdéle do 72 hodin, s tím, že dny pracovního klidu mohou tuto lhůtu prodloužit, ode dne, kdy Zprostředkovatel obdrží informaci o zrušení příkazu a příkaz k vrácení peněžních prostředků. Datem vrácení je datum, kdy zástupce podá příkaz k vrácení dlužné částky provozovateli platebního systému. 
 5. Pokud Zákazník provede Objednávku s platbou v hotovosti, je za vrácení peněz odpovědná Partnerská restaurace a zprostředkovatel není odpovědný za vrácení peněz provedené Partnerskou restaurací.
 6. Zprostředkovatel jako partner provozovatele online platebního systému a provozovatel online platebního systému si vyhrazují právo odmítnout zpracování plateb provedených Zákazníkem, zejména v případě pochybností o zákonnosti transakce, za kterou je platba prováděna, nebo o zákonnosti samotné platby.  Zprostředkovatel a/nebo provozovatel online platebního systému může platbu z výše uvedených důvodů odmítnout.
 7. Zprostředkovatel a provozovatel online platebního systému neodpovídají za zpoždění v přenosu plateb nebo autorizačních odpovědí způsobené důvody vzniklými po zadání platebního příkazu Zákazníkem, jakož i za nedokončení nebo zpoždění při převodu splatných peněžních prostředků nebo ověření údajů, zejména způsobené uvedením nesprávných nebo neúplných údajů Zákazníkem, které brání provedení platební transakce, jakož i za zpoždění způsobené jinými událostmi, které Zprostředkovatel nebo provozovatel online platebního systému nemohou ovlivnit.  
 8. Partnerská restaurace vystaví Zákazníkovi příslušné doklady potvrzující prodej ve lhůtě stanovené zákonem.  
 9. V případě dotazů nebo nejasností by se měl Zákazník obrátit na Partnerskou restauraci telefonicky nebo e-mailem. 

VII Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy 

 1. Před splněním Objednávky ze strany Partnerské restaurace může Zákazník od ujednání odstoupit bez udání důvodu a toto právo může uplatnit do doby, dokud Partnerská restaurace Objednávku neprovede.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se Zákazník zavazuje informovat o tom Partnerskou restauraci bezprostředně po zadání Objednávky, nejpozději však do její realizace ze strany Partnerské restaurace, a to jednoznačným prohlášením prostřednictvím telefonického kontaktu s Partnerskou restaurací. Po uplynutí této doby nelze Objednávku zrušit ani změnit, pokud s tím Partnerská restaurace nesouhlasí. Informování Partnerské restaurace o záměru odstoupit od smlouvy e-mailem není dostatečné pro účinné odstoupení od smlouvy.
 3. Pokud Zákazník provedl platbu online, Zprostředkovatel mu vrátí finanční prostředky neprodleně od okamžiku obdržení příkazu k vrácení peněz od Partnerské restaurace, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

VIII Duševní vlastnictví a licence

 1. Design informačního systému, obsah a zdrojový kód jsou chráněny polským a mezinárodním autorským právem.
 2. Stahování obsahu z informačního systému a jeho kopírování je povoleno pouze pro soukromé účely, abyste se mohli lépe seznámit s informacemi.
 3. Žádná část informačního systému, včetně těchto Předpisů, nesmí být šířena a/nebo reprodukována bez vědomí vlastníka.

IX Stížnosti

 1. Stížnosti týkající se Objednávky, prezentované Nabídky a Dodávek je třeba směřovat přímo na Partnerskou restauraci, které se stížnost týká. Zprostředkovatel nezohledňuje stížnosti týkající se služeb poskytovaných Restaurací.
 2. Stížnost týkající se služeb Restaurace bude Restaurací posouzena neprodleně, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení.
 3. Stížnost týkající se služeb Zprostředkovatele bude Zprostředkovatelem posouzena neprodleně, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení.
 4. Stížnost by měla obsahovat údaje Zákazníka, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum zadání Objednávky, datum vyřízení objednávky, uvedenou adresu doručení, přihlašovací jméno Zákazníka a podrobný popis stížnosti.
 5. Stížnosti týkající se služeb poskytovaných Zprostředkovatelem je třeba zasílat e-mailem na adresu contact@restaumatic.com nebo písemně na adresu Restaumatic.com, tj. Restaumatic, Wolności 345, 41-800 Zabrze.
 6. Stížnosti týkající se služeb poskytovaných Restaurací zasílejte e-mailem na adresu volekmartin74@gmail.com.
 7. Pokud jsou údaje nebo informace uvedené ve stížnosti neúplné nebo je třeba je blíže vysvětlit, Restaurace a/nebo Zprostředkovatel si před posouzením stížnosti vyžádá jejich doplnění. Lhůta pro posouzení stížnosti se prodlužuje do doby, než Zákazník, který stížnost podává, údaje doplní.
 8. Zprostředkovatel posoudí stížnost do 14 dnů ode dne jejího obdržení ve správné formě. Zprostředkovatel může odmítnout projednat stížnosti podané po uplynutí 90 dnů od sdělení důvodů stížnosti.
 9. Rozhodnutí o stížnosti podané Zprostředkovateli se zasílá pouze na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti.

X Přidávání recenzí/komentářů

 1. Partnerská restaurace poskytuje zákazníkovi možnost zhodnotit výkon a dodávku zejména prostřednictvím možnosti poskytnout zpětnou vazbu na restauraci.
 2. Recenze jsou viditelné pro veřejnost spolu se jménem zákazníka.
 3. Jméno je převzato z objednávky, kterou zákazník učinil.
 4. Přidáním názoru zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že názory nejsou anonymní.
 5. Názor může zákazník kdykoli smazat. K tomu je třeba zaslat e-mail na e-mailovou adresu Partnerské restaurace.

XI Ochrana osobních údajů

 1. Podrobné informace o pravidlech pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici na záložce Ochrana osobních údajů / Soukromí.

XII Popis rizika

Zprostředkovatel informuje o zvláštních rizicích spojených s využíváním služeb poskytovaných elektronicky Zprostředkovatelem uživateli a Zákazníky v rámci využívání elektronických služeb. Informace se týkají rizik, která zprostředkovatel označuje za potenciální hrozby, jež by měly být zohledněny navzdory bezpečnostním systémům chránícím infrastrukturu před neoprávněným vlivem třetích stran: 1. možnost obdržení spamu, tj. nevyžádaných reklamních (komerčních) informací zasílaných elektronickou cestou, 2. možnost výskytu malwaru (škodlivého softwaru, červů) v síťovém prostředí šířeného prostřednictvím replikace kódu, 3. možnost narušení bezpečnosti za účelem získání osobních a důvěrných informací s cílem odcizit identitu, a to zasíláním falešných elektronických zpráv připomínajících skutečné zprávy, 4. možnost neoprávněného odposlechu spočívajícího v použití počítačového programu, jehož úkolem je zachycovat a případně analyzovat data proudící v síti (spyware), 5. instalace softwaru pro používání Služeb z jiných zdrojů, než jsou zdroje autorizované Poskytovatelem služeb, které i přes opatření přijatá za účelem minimalizace možnosti sdílení verzí softwaru upravených třetími stranami mohou obsahovat malware.

XIII Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Předpisy, se použijí ustanovení obecně platných právních předpisů.  
 2. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit Předpisy, aniž by o tom informoval Zákazníky. Změna Předpisů vstupuje v platnost do dvou dnů ode dne zveřejnění. Nepřijetí nové verze Předpisů se rovná nemožnosti používat webové stránky.  
 3. Tyto Předpisy nevylučují ani neomezují práva Zákazníka, který je spotřebitelem, která mu náleží podle obecně závazných právních předpisů. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Předpisů a kogentními ustanoveními zákona, která přiznávají práva spotřebitelům, mají přednost tato ustanovení.
 4. V rámci používání Služeb nesmí Uživatel a Zákazník poskytovat nelegální obsah, včetně: a) informace a údaje vytvořené způsobem, který vytváří riziko narušení IT bezpečnosti nebo stability systému; b) informace, které porušují práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv a práv k ochranným známkám Zprostředkovatele a Partnerské restaurace nebo třetích stran; c) další informace a údaje, které porušují závazná ustanovení zákona.

Stav ke dni 2024-06-13